Çalışan eğitimi, işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları tesis etmek, risklerin bertarafı için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda İRİS OSGB; yöneticilere olduğu gibi çalışanlara da, yasal hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme eğitimleri vermekte, iş yerlerinin özelliklerine göre spesifik – ihtiyaca yönelik kapsül eğitim programları hazırlamakta ve eğitimleri düzenlemektedir. Uzaktan Eğitim Sistemimiz sayesinde eğitim talepleriniz anında karşılanabilmektedir.

6331  Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesi işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel yükümlülüklerini, 16 ve 17 . maddeleri de çalışanların bilgilendirilmeleri ve eğitimleri konularında sorumluluklarını belirtmektedir.  15 Mayıs 2013 Gün ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile söz konusu eğitimler düzenlenmektedir.

İşverenlerin; çalışanlarına işe başladığında ve işyeri tehlike sınıflarına göre periyodik olarak İSG Eğitimi vermesi gerekmektedir. Bu eğitimler;

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde      16 saatten az olmamak üzere           yılda bir,

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde              12 saatten az olmamak üzere           2 yılda bir

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde         8 saatten az olmamak üzere             3 yılda bir yapılmalı, verilen eğitimlere ait sertifikalar personel özlük dosyasında saklanmalıdır.

İşyerinden çeşitli sebeplerle 6 ay ayrı kalmış çalışanlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu istirahatli olanların işe dönüşlerinde, söz konusu eğitimi tekrar alması gerekmektedir.

Eğitimler;

 • İş Güvenliği Uzmanları (Firma bünyesinde çalışan ve sözleşmesi Çalışma Bakanlığı’nca onaylanmış olan)
 • OSGB’ler
 • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilebilir.

Çalışanlar için Eğitim Konularımız

 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İşyeri Riskleri
 • Ergonomi
 • Elle Yük Kaldırma
 • 5 S Temizlik ve Düzen
 • İş Yeri Hijyeni
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • Yüksekte Çalışma
 • Acil Durumlar ve Arama, Kurtarma, Tahliye
 • Parlayıcı – Patlayıcı Ortamlarda Yapılacak Çalışmalar
 • İlk Yardım
 • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıf İş Yerlerinde Çalışanlar için Mesleki Eğitimler

Yukarıda listelenen konuların dışındaki eğitim talepleri de tarafımızca karşılanmaktadır.

Bu eğitimlerin eksik olması durumunda 2013 yılı rakamlarıyla çalışan başına 1.078 TL, ayrıca işçi özlük dosyasında eksik evrak bulunması halinde her çalışan için 2013 yılında 485 TL idari para cezası söz konusudur.